Werkzaamheden

Juridische werkzaamheden op het gebied van ruimtelijke ordening, zoals het opstellen van inspraakreacties, zienswijzen en bezwaar en beroepschriften.

Goede Ruimtelijke Onderbouwingen, Projectbesluiten, Ruimtelijke Adviezen.

Stedenbouwkundige analyses en verkenningen.

Bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen.

Omgevingsvergunningen voor aanlegactiviteiten of activiteiten strijdig met het bestemmingsplan (Wabo-procedures).

 

Planschade werkzaamheden, zowel risicoanalyses als planschaderapportages.

Planeconomische verkenningen en haalbaarheidsstudies ontwikkellocaties.

Risico analyses, waarbij de  omgevingsfactoren op planologisch gebied (milieu, ecologie, archeologie, natuur, veiligheid, etc.) worden afgewogen, en waarbij inzicht wordt gegeven in haalbaarheid, tijd en financiële aspecten.

In het algemeen alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van ruimtelijke ordening, omgevingsrecht en projectontwikkeling. Juridisch, technisch en financieel – economisch.

Reacties zijn gesloten.