Werkzaamheden

Goede Ruimtelijke Onderbouwingen en ruimtelijke motivaties,  Projectbesluiten, Ruimtelijke Adviezen, toelichtingen op principeverzoeken.

Stedenbouwkundige analyses en verkenningen.

Bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen.

Omgevingsvergunningen voor activiteiten strijdig met het bestemmingsplan (Wabo-procedures).

Procedures op basis van de Wet natuurbescherming.

Planschade werkzaamheden, zowel risicoanalyses als planschaderapportages.

Planeconomische  en bedrijfseconomische verkenningen en haalbaarheidsstudies ontwikkellocaties en grondposities

Risico analyses, waarbij de  omgevingsfactoren op planologisch gebied (milieu, ecologie, archeologie, natuur, veiligheid, etc.) worden afgewogen, en waarbij inzicht wordt gegeven in haalbaarheid, tijd en financiële aspecten.

In het algemeen alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van ruimtelijke ordening, omgevingsrecht en projectontwikkeling. Juridisch, technisch en financieel – economisch.

Reacties zijn gesloten.